Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: 2Power.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van 2Power waarin de opdrachtgever een overeenkomst aangaat voor de trainingen, advies, coaching of projecten bij 2Power.

Opdrachtgever of deelnemer: Iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van 2Power, trainen, advies, coachen of projectmatig werken.

Offerte: in de offerte wordt minimaal vastgelegd: naam van de opdrachtgever. omschrijving van de door 2Power uit te voeren werkzaamheden, data van uitvoering van de werkzaamheden, de investeringstarieven en de betalingscondities.

Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten van en aan 2Power.

Op alle betrekkingen tussen 2Power en de opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Alle aanbiedingen van 2Power zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met 2Power.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de opdrachtgever zich heeft ingeschreven / aangemeld bij 2Power voor het deelnemen aan Personal Training, coaching, workshop of groepstraining. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van 2Power geschiedt voor eigen risico. Iedere opdrachtgever dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere opdrachtgever verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien 2Power het advies heeft gegeven om contact te leggen met een behandelend arts of therapeut voor aanvang van trainen dan dient de opdrachtgever dit te doen.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Op 2Power rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de opdrachtgever gedurende de activiteit/coaching. 2Power voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat 2Power niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Opdrachtgever van projecten verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door 2Power optimaal te laten verlopen.

Opdrachtgever verschaft, indien nodig, op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten. De kosten van deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Verblijfskosten

De door opdrachtgevers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 6 Afsluiting van de opdrachten

2Power biedt de opdrachtgever altijd de mogelijkheid om een schriftelijke en/of mondelinge evaluatie van de betreffende opdracht te ontvangen.

Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

Artikel 7 Annulering

In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever van projecten worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:

Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering.

Annulering c.q. uitstel van de 15de tot en met de 28ste dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering.

Annulering c.q. uitstel eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij 2Power is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

Annuleren door de opdrachtgever bij een individuele training / coaching / advies:

Annulering cq uitstel binnen 24 uur van de afspraak: 100% van 1 uurtarief.

Annulering cq uitstel na 24 uur van de afspraak: nihil.

Artikel 8 Intakeprocedure

De intake voor coaching en advies gebeurt op maat. Indien noodzakelijk vult u vooraf het formulier in dat nodig is bij uw vraag. Pas dan wordt er begonnen met de coachingssessies of het advies.

Om verantwoord bewegen te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een personal training een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan 2Power te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan 2Power door te geven.

De groepstrainingen of workshops van 2Power geschieden volledig op eigen risico en vinden plaats zonder intakegesprek vooraf.

Artikel 9 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal 2Power meedelen wanneer en waar de opdrachtgever verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de opdrachtgever. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is 2Power bevoegd om in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor 2Power als ook de opdrachtgever. 2Power is gerechtigd om bij onverwachte situaties en weersomstandigheden tot 1 uur voor tijd het tijdstip te annuleren of te verplaatsen.

Artikel 10 Gezondheid

De opdrachtgever verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de adviezen / instructies van 2Power zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de opdrachtgever zich ertoe alvorens de overeenkomst met 2Power aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de opdrachtgever tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan 2Power.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Voor elke door 2Power aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. 2Power kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten en schade van welke aard dan ook.

2Power is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

2Power is niet aansprakelijk wanneer bij 2Power, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de opdrachtgever en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

 2Power is niet aansprakelijk als de opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de opdrachtgever.

De opdrachtgever verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht  of adviezen uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De opdrachtgever verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen 2Power wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die 2Power aanbiedt.

Indien 2Power aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade veroorzaakt door tekortkomingen dan wordt dat beperkt tot het bedrag van het honorarium dat 2Power voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Indien de opdrachtgever binnen 6 (zes) maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

2Power is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. 2Power zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 12 Ontbinding

2Power is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Veghel. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan 2Power.

Artikel 13 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van opdrachtgever en 2Power zal 2Power meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is 2Power gerechtigd de opdrachtgever toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan 2Power te voldoen.

Voor opdrachtgevers met een 30 dagen betalingstermijn wordt er een bedrag van 5% bovenop de factuur gezet, waarbij deze vervalt indien de opdrachtgever binnen 14 dagen betaalt.

Indien 2Power over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag 2Power een bedrag van €4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

Op de diensten van 2Power is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor de particulier en exclusief BTW voor de opdrachtgevers.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is 2Power gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 14 Ziekmelding

Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan 2Power. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 15 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 2Power is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van 2Power wordt voor de opdrachtgever een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat 2Power ziek is. Vakanties worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de vakantie duurt. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de opdrachtgever op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid

2Power is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de opdrachtgever. De persoonlijke gegevens (Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, lengte, geboortedatum, intakegegevens, analyses en bijzonderheden n.a.v. de sessies) van de opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van 2Power gebruikt. De gegevens worden opgeslagen in een beschermde Cloud en in een administratiemap. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

U heeft het recht om uw ingevulde/intake gegevens op te vragen waarna ze in uw bezit komen en niet meer bij 2Power aanwezig zijn. De gegevens t.b.v. facturatie kunnen worden verwijderd indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Indien u dat niet doet, blijven de volgende documenten 15 jaar bewaard in het archief:

  1. Gegevens van doormetingen en onderzoeken.
  2. Trainingsplannen en adviezen op maat.

2Power respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke gegevens, die u op onze site hebt ingevuld, vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om u op de hoogte te brengen van de informatie waarnaar u op zoek bent. Ze worden niet aan derden verstrekt, noch op enigerlei wijze openbaar gemaakt.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtgever toekomen op grond van Auteurswet.

Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door 2Power voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van 2Power. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van 2Power.

Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van 2Power zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door 2Power ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken mogen niet door 2Power zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 18 Geschillen

Met eventuele klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot 2Power. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar 2Power is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.